سیستم حمل ونقل هوشمند(ITS) به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهبود عملکرد سیستم حمل‌ و نقل است.

این سیستم از ﻃﺮﯾﻖ مشخص ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ و ﮐﺎﻫﺶ انحراف ﺑـﻪ راﺳـﺖ و چپ و ﺑﺮرﺳﯽ وضعیت ﺟﺎده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ و اخطار ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺑﻪ راﻧﻨﺪه در ﺻـﻮرت وﺟـﻮد شرایط تصادف و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ موقع به ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راه ها ﺑﺮاي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ﺳـوانح اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ باعث ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن محیطی اﻣـﻦ در ﺣﻤﻞوﻧﻘـﻞ ﻣﯽﺷـﻮد.

در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎده ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿــﺰان ﻣﺼــﺮف ﻓﺮآوردهﻫــﺎي ﻧﻔﺘــﯽ رﻗــﻢ ﺑــﺎﻻﯾﯽ را ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫــﺪ.

اﻣــﺎ ﺑــﻪ دﻻﯾــﻞ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﯿﺮ و ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻻ، ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﮐﻤﺘﺮ، ﮐﻨﺘﺮل داﺋﻤﯽ روي ﮐﺎﻻ در ﻃﯽ ﻣﺴﯿﺮ و ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺟـﺬب، در دﺳـﺘﺮس ﺑـﻮدن وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿـﻪ و چندین ﻣﺰﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺣﻤﻞوﻧﻘـﻞ ﮐـﺎﻻ ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه اﯾـﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎشد.
در همین راستا گروه  آفتاب خدمات و محصولات حمل و نقل هوشمند خود را از سال ۹۳ در صنایع و پایانه های حمل و نقل کشور راه اندازی و ارائه کرده است. برخی ویژگی های زیر دلیل اصلی انتخاب مشتریان ما بوده است:
مشخصات سامانه مدیریت ناوگان مدیریت حمل و نقل آفتاب:
• افزایش سرعت انجام اعلام بار و نوبت دهی
• جلوگیری از تخلفات و نوبتدهی به صورت عادلانه
• جلوگیری از صف های طولانی رانندگان در گیشه های نوبتدهی و جلوگیری ازشلوغی و بی نظمی در پایانه های بار
• کاهش هزینه ها
• سهولت در اعلام بار و نوبت دهی رانندگان در این سامانه
• امکان مشاهده بارهای اعلام شده به منظور مشاهده رانندگان در مانیتور پایانه های بار
زیر سیستم های سامانه مدیریت ناوگان مدیریت حمل و نقل آفتاب:
• نظارت از راه دور
• نصب دستگاه های ردیاب روی خودروها
سیستم تشخیص پلاک
• سامانه نوبت دهی
• سامانه اعلام بار
• مانیتورینگ وسیله نقلیه
• سیستم پیشنهاد بار

حمل و نقل هوشمند

تشخیص پلاک هوشمند

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *