معرفی سامانه

معرفی سامانه نوبتدهی و اعلام بار گروه آفتاب

معرفی سامانه مدیریت ناوگان حمل و نقل آفتاب

معرفی سامانه مدیریت ناوگان حمل و نقل آفتاب

معرفی سیستم تشخیص پلاک در سامانه آفتاب

معرفی سیستم اعلام بار گروه آفتاب

ثبت بارتوسط شرکت های حمل و نقل در سامانه

نوبت دهی رانندگان

معرفی سامانه ردیابی آفتاب