مشاور دریافت نماد اعتماد

 دریافت نماد اعتماد الکترونیکی

 نماد اعتماد الکترونیکی چیست؟
نشانه‌اي نمادين است که منحصراً توسط مرکز توسعه تجارت الکترونيکي صادر شده و به کسب و کارهاي مجازي (کسب و کار اينترنتي و موبایل) مجاز با هدف ساماندهي، احراز هويت و صلاحيت آنها اعطا مي‌گردد؛ اين نماد پس از بررسي درگاه‌ (وب‌سایت) و احراز هويت و صلاحيت مالک (حقيقي يا حقوقي) آن براي مدت يک سال صادر مي‌گردد.

ﻓﺮم ﮔﻮاﻫﻲ اﻣﻀﺎء و اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻧﻤاد اعتماد

اشخاص حقیقی

متقاضیان دریافت نماد اعتماد در قدم اول باید فرم زیر را پر کرده و تحویل گروه آفتاب دهند

مدارک مورد نیاز دریافت نماد:

متقاضیان حقیقی:

  • تصویر مجوز فعالیت (در صورت وجود)
  • تعهدنامه شخصیت حقیقی

متقاضیان حقوقی (تجاری / غیر تجاری):

  • تصویر آگهی روزنامه رسمی
  • تصویر اصل اساسنامه
  • آگهی آخرین تغییرات آدرس (در صورت وجود)
  • آگهی آخرین تغییرات اسامی اعضای هیئت مدیره (در صورت وجود)
  • آگهی آخرین تغییرات موضوع فعالیت شركت(در صورت وجود)
  • تعهدنامه شخصیت حقوقی
  • تصویر پروانه / مجوز فعالیت

متقاضیان دولتی

تصویر نامه در سربرگ رسمی سازمان با امضای مقام مسئول مربوطه مبنی بر تعلق وب سایت به دستگاه دولتی مزبور

نماد اعتماد الکترونیکی

مشاوره دریافت نماد اعتماد الکترونیکی