یکی از زمینه های جذب سرمایه گذار در هر اقلیمی این است که چه میزان از اولویتهای سرمایه گذاری زنجان  مختلف حمایت می شود.

به عنوان مثال در شهرهای ساحلی اولویت سرمایه گذاری بایستی مبتنی بردریا و آب باشد تا کشت دیم کشاورزی

سازمانهاي فردا بايد در فضاي “جهاني شـده ” رقابـت کننـد تـا زنـده بماننـد.  فضاي جهاني کسب و کار يعني مشتري، بازار، رقابت و فنـاوري جهـاني.

درنتيجــه ســازمانهــايي کــه مــيخواهنــد زنــده بماننــد بايــد بــه جــاي اتكــا بــه حمايتهاي دولتي و تعرفـهاي، بـه توانـاييهـا و قابليـت يـادگيري خـود تكيـه کنند. به عبارت ديگر در شالوده نوين کسب و کار جهـاني، تنهـا سـازمانهـاي يادگيرنده زنده خواهند ماند.

اغلب نظريه پردازان و دست اندرکاران مقوله هاي سـازمانهـاي يادگيرنـده، يكي از ارکان چنـين سـازماني را چشـم انـداز مشـترك و ارزشهـاي مشـترك تلقي کرده اند،

هرچند کمتر توانسته اند الگوي عملي و کاربردي مشخصـي را بـراي ايجـاد چنـين نگـاه مشـترکي ارائـه دهنـد.

رويكــرد مــديريت از راه روشهــا کــه بــه اختصــار (MBV(Management by values ناميده ميشود ـ

در قالب داسـتاني سـاده و جـذاب بـا روايـت يـك سـفر کامـل از سـازماني سـنتي و گسـيخته بـه سـازماني پويـا و منسجم، در سه گام خلاصه و معرفي ميشود.

گام اول: شفاف سازي مأموريت

گام دوم: نشاندن مأموريت و ارزشها درجان و دل کارآنان

گام سوم: همسو کردن اقدامات روزمره با مأموريت و ارزشها

البته MBV زماني مؤثر خواهد بود که سازمان شايستگيهاي کليـدي خـود را يافته و درصدد شناسايي و بهبود مداوم خود، کـه بيشـترين ارزش را بـراي مشتريان ميآفريند، باشد.

تجربه نشان ميدهد که هرگونه تحول و بهبود در سازمانها مستلزم تغيير نگاه به مشتري است.

اگر MBV در سازمانها بـه گونـه اي بـه کـار بسته شود که صداي مشتري در همه فرآيندهاي سازمان طنين انداز شود، در آن صورت است که ساير حقداران سازمان به انتظـارات منطقـي خـود دسـت خواهند يافت.

مدیریت ارزشها

مدیریت از راه ارزشها

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *