مؤلفه هاي ملی مهم مؤثر بر محیط کسب و کار در ایران  از نظر مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامی

رتبه اول: مشکلات و مسائل دریافت تسهیلات وام از بانکها

رتبه دوم: بی ثباتی در قیمت مواد اولیه

رتبه سوم: ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی و نرخ بالاي تأمین سرمایه از بازار غیر رسمی

رتبه چهارم: بیتعهدي شرکتها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران

رتبه پنجم: اعمال تحریمهاي بین المللی علیه ایران

رتبه ششم: نرخ بالاي بیمه اجباري نیروي انسانی

رتبه هفتم: وجود مفاسد اقتصادي در دستگاههاي حکومتی

رتبه هشتم: بی ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه گذاري

رتبه نهم: قیمت گذاري غیر منطقی محصولات تولیدي توسط دولت و نهادهاي حکومتی

رتبه دهم: زیاد بودن تعطیلات رسمی

رتبه یازدهم: محدودیت قانون کار در تعدیل و جابجایی نیروي کار

رتبه دوازدهم: ضعف دادسراها در رسیدگی مؤثر به شکایتها و اجبار طرفهاي قرارداد به انجام تعهدات

رتبه سیزدهم: تولید کالاها و محصولات غیر استاندارد، تقلبی و عرضه نسبتاً بدون محدودیت آن به بازار

رتبه چهاردهم: برگشت چکهاي مشتریان و همکاران در حوزه کسب وکار

رتبه پانزدهم: عرضه کالاها و محصولات خارجی قاچاق در بازار داخلی

رتبه شانزدهم: موانع تعرفه اي صادرات محصولات و واردات مواد اولیه

رتبه هفدهم: تعرفه پایین کالاهاي وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار

رتبه هجدهم: تمایل مردم به خرید کالاها و محصولات خارجی و تقاضاي کم براي محصولات مشابه ایرانی

رتبه نوزدهم: ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده نهایی

رتبه بیستم: ضعف زیر ساختهاي بنگاههاي کسب و کار (تأمین حمل ونقل)

رتبه بیست و یکم: ضعف زیر ساختهاي بنگاههاي کسب وکار (تأمین برق)

مرکز پژوهشهای شورای اسلامی ایران

مؤلفه هاي مهم مؤثر بر محیط کسب و کار (براساس گزارش ۲۰۱۵ محیط کسب وکاربانک جهانی)

مؤلفه اول: شروع کسب و کار

مؤلفه دوم: دریافت مجوز ساخت و ساز

مؤلفه سوم: هزینه دریافت اشتراك برق توسط شرکتها

مؤلفه چهارم: سهولت پرداخت مالیات

مؤلفه پنجم : ثبت دارایی ها

مؤلفه ششم: کسب اعتبارات یا دریافت وام

مؤلفه هفتم: حمایت از سرمایه گذاران

مؤلفه هشتم: تجارت بین المللی

مؤلفه نهم: سهولت اجراي قراردادها

مؤلفه دهم: ورشکستگی و تعطیلی بنگاههاي کسب و کار

بانک جهانی

کسب و کار ایران

مؤلفه هاي ملی مهم مؤثر بر محیط کسب

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *