آرشیو برچسب ها : مدیریت ارزش

یکی از زمینه های جذب سرمایه گذار در هر اقلیمی این است که چه میزان از اولویتهای سرمایه گذاری زنجان  مختلف حمایت می شود. به عنوان مثال در شهرهای ساحلی اولویت سرمایه گذاری بایستی مبتنی بردریا و آب باشد تا کشت دیم کشاورزی