نمودار دایره ای

[eltdf_pie_chart title_tag=”h5″ percent=”39%” title=”همه با همیم” inactive_color=”#f6f6f6″ active_color=”#71cbfe”]
[eltdf_pie_chart title_tag=”h5″ percent=”21%” title=”تاثیر گروهی” inactive_color=”#f6f6f6″ active_color=”#71cbfe”]
[eltdf_pie_chart title_tag=”h5″ percent=”56%” active_color=”#71cbfe” title=”قعالیت” inactive_color=”#f6f6f6″]
[eltdf_pie_chart title_tag=”h5″ percent=”78%” active_color=”#71cbfe” inactive_color=”#f6f6f6″ title=”مشتریان”]
[eltdf_parallax background_image=”2741″]
[eltdf_pie_chart title_tag=”h5″ percent=”39%” active_color=”#333333″ inactive_color=”#ffffff” title=”همه با همیم”]
[eltdf_pie_chart title_tag=”h5″ percent=”21%” active_color=”#333333″ inactive_color=”#ffffff” title=”تاثیر گروهی”]
[eltdf_pie_chart title_tag=”h5″ percent=”56%” active_color=”#333333″ inactive_color=”#ffffff” title=”فعالیت”]
[eltdf_pie_chart title_tag=”h5″ percent=”78%” active_color=”#333333″ inactive_color=”#ffffff” title=”مشتریان”]
[/eltdf_parallax]