لیست با آیکون

[eltdf_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-circle” icon_size=”15″ title=”راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد” title_padding=”26″ icon_color=”#56befb”][eltdf_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-circle” icon_size=”15″ title=”راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد” icon_color=”#56befb” title_padding=”26″][eltdf_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-circle” icon_size=”15″ title=”راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد” icon_color=”#56befb” title_padding=”26″][eltdf_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-circle” icon_size=”15″ title=”راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد” icon_color=”#56befb” title_padding=”26″][eltdf_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-circle” icon_size=”15″ title=”راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد” icon_color=”#56befb” title_padding=”26″][eltdf_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-circle” icon_size=”15″ title=”راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد” icon_color=”#56befb” title_padding=”26″]
[eltdf_icon_list_item icon_pack=”linea_icons” linea_icon=”icon-basic-lightbulb” icon_size=”15″ title=” تمام و دشواری موجود در ارائه” icon_color=”#56befb” title_padding=”28″][eltdf_icon_list_item icon_pack=”linea_icons” linea_icon=”icon-ecommerce-graph1″ icon_size=”15″ title=” تمام و دشواری موجود در ارائه” icon_color=”#56befb” title_padding=”28″][eltdf_icon_list_item icon_pack=”linea_icons” linea_icon=”icon-basic-home” icon_size=”15″ title=” تمام و دشواری موجود در ارائه” icon_color=”#56befb” title_padding=”28″][eltdf_icon_list_item icon_pack=”linea_icons” linea_icon=”icon-basic-star” icon_size=”15″ title=” تمام و دشواری موجود در ارائه” icon_color=”#56befb” title_padding=”28″][eltdf_icon_list_item icon_pack=”linea_icons” linea_icon=”icon-basic-mail” icon_size=”15″ title=” تمام و دشواری موجود در ارائه” icon_color=”#56befb” title_padding=”28″][eltdf_icon_list_item icon_pack=”linea_icons” linea_icon=”icon-basic-paperplane” icon_size=”15″ title=” تمام و دشواری موجود در ارائه” icon_color=”#56befb” title_padding=”28″]
[eltdf_icon_list_item icon_pack=”font_elegant” fe_icon=”icon_chat” icon_size=”15″ title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی” icon_color=”#333333″ title_padding=”28″][eltdf_icon_list_item icon_pack=”font_elegant” fe_icon=”icon_chat” icon_size=”15″ title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی” icon_color=”#333333″ title_padding=”28″][eltdf_icon_list_item icon_pack=”font_elegant” fe_icon=”icon_chat” icon_size=”15″ title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی” icon_color=”#333333″ title_padding=”28″][eltdf_icon_list_item icon_pack=”font_elegant” fe_icon=”icon_chat” icon_size=”15″ title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی” icon_color=”#333333″ title_padding=”28″][eltdf_icon_list_item icon_pack=”font_elegant” fe_icon=”icon_chat” icon_size=”15″ title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی” icon_color=”#333333″ title_padding=”28″][eltdf_icon_list_item icon_pack=”font_elegant” fe_icon=”icon_chat” icon_size=”15″ title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی” icon_color=”#333333″ title_padding=”22″]
[eltdf_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-circle” icon_size=”15″ title=”پیوسته اهل دنیای موجود” icon_color=”#56befb” title_padding=”26″][eltdf_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-circle” icon_size=”15″ title=”پیوسته اهل دنیای موجود” icon_color=”#56befb” title_padding=”26″][eltdf_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-circle” icon_size=”15″ title=”پیوسته اهل دنیای موجود” icon_color=”#56befb” title_padding=”26″][eltdf_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-circle” icon_size=”15″ title=”پیوسته اهل دنیای موجود” icon_color=”#56befb” title_padding=”26″][eltdf_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-circle” icon_size=”15″ title=”پیوسته اهل دنیای موجود” icon_color=”#56befb” title_padding=”26″][eltdf_icon_list_item icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-circle” icon_size=”15″ title=”پیوسته اهل دنیای موجود” icon_color=”#56befb” title_padding=”26″]
[eltdf_icon_list_item icon_pack=”linea_icons” linea_icon=”icon-basic-lightbulb” icon_size=”15″ title=”دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات” icon_color=”#56befb” title_padding=”28″][eltdf_icon_list_item icon_pack=”linea_icons” linea_icon=”icon-basic-lightbulb” icon_size=”15″ title=”دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات” icon_color=”#56befb” title_padding=”28″][eltdf_icon_list_item icon_pack=”linea_icons” linea_icon=”icon-basic-lightbulb” icon_size=”15″ title=”دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات” icon_color=”#56befb” title_padding=”28″][eltdf_icon_list_item icon_pack=”linea_icons” linea_icon=”icon-basic-lightbulb” icon_size=”15″ title=”دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات” icon_color=”#56befb” title_padding=”28″][eltdf_icon_list_item icon_pack=”linea_icons” linea_icon=”icon-basic-lightbulb” icon_size=”15″ title=”دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات” icon_color=”#56befb” title_padding=”28″][eltdf_icon_list_item icon_pack=”linea_icons” linea_icon=”icon-basic-lightbulb” icon_size=”15″ title=”دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات” icon_color=”#56befb” title_padding=”28″]
[eltdf_icon_list_item icon_pack=”font_elegant” fe_icon=”icon_chat” icon_size=”15″ title=”زمان مورد نیاز شامل حروفچینی” icon_color=”#333333″ title_padding=”28″][eltdf_icon_list_item icon_pack=”font_elegant” fe_icon=”icon_chat” icon_size=”15″ title=”زمان مورد نیاز شامل حروفچینی” icon_color=”#333333″ title_padding=”28″][eltdf_icon_list_item icon_pack=”font_elegant” fe_icon=”icon_chat” icon_size=”15″ title=”زمان مورد نیاز شامل حروفچینی” icon_color=”#333333″ title_padding=”28″][eltdf_icon_list_item icon_pack=”font_elegant” fe_icon=”icon_chat” icon_size=”15″ title=”زمان مورد نیاز شامل حروفچینی” icon_color=”#333333″ title_padding=”28″][eltdf_icon_list_item icon_pack=”font_elegant” fe_icon=”icon_chat” icon_size=”15″ title=”زمان مورد نیاز شامل حروفچینی” icon_color=”#333333″ title_padding=”28″][eltdf_icon_list_item icon_pack=”font_elegant” fe_icon=”icon_chat” icon_size=”15″ title=”زمان مورد نیاز شامل حروفچینی” icon_color=”#333333″ title_padding=”28″]