تست

سودابه روح الهی

مدیر عامل

محمدحسین همایونی

رئیس هیئت مدیره

محمدسلیم موسوی

بازرس اصلی

سروش موسوی

بازرس علی البدل

فاطمه مقدم

مدیر تولید و فروش

فرزانه اصانلو

مسئول فنی

ربابه رسولی

نایب رئیس هیئت مدیره